Who we are

Our website address is: http://zwpak.pl/wp.

NOTA PRAWNA
Dostęp i użytkowanie niniejszej strony internetowej są zastrzeżone pod warunkiem zaakceptowania zasad i warunków wyszczególnionych w tym dokumencie. Odwiedzając tę witrynę bądź korzystając z informacji na niej zawartej, jednocześnie wyrażasz zgodę na podporządkowanie się podanym zasadom i warunkom.
Proszę uważnie zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.

INFORMACJA PRAWNA
Osoby odwiedzające tę stronę internetową podlegają odpowiednim międzynarodowym i lokalnym przepisom prawnym.

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE, COPYRIGHT
Cała zawartość tej strony internetowej, włączając w to (lecz nie ograniczając się do) tekst, recenzje, artykuły, projekty, fotografie, obrazy, rysunki, ilustracje i grafiki, stanowi własność autorów i podlega ochronie prawnej w Polsce i na świecie. Dodatkowo, wizerunek tej strony internetowej jest zastrzeżoną własnością autorów i podlega ochronie prawnej w Polsce i na świecie. Nie zezwala się na modyfikację, kopiowanie, dystrybucję, tłumaczenie, wyświetlanie, publikowanie, sprzedaż, licencjonowanie, tworzenie prac pochodnych oraz użytkowanie jakiegokolwiek elementu stanowiącego część niniejszej witryny w celach komercyjnych, niekomercyjnych bądź publicznych, chyba że autorzy wydadzą zgodę w formie pisemnej.

Autorzy szanują i respektują prawa własności intelektualnej. Autorzy wyrażają nadzieję, że osoby odwiedzające tę stronę internetową będą postępować podobnie.

LEGAL NOTICES
The use and services from this web site are made available to you based on the following terms and conditions. By using this web site, you are agreeing to be bound by, and to comply with, these terms and conditions.
Please read this information thoroughly.

APPLICABLE LAWS
User access of this web site is subject to all applicable international and local laws and regulations.

COPYRIGHT
All content included on this web site, including but not limited to text, reviews, articles, photographs, images, illustrations, and graphics, is the property of the authors and is protected by Polish and international copyright laws. In addition, the compilation of all elements of the content of this web site is the exclusive property of the authors and is protected by Polish and international copyright laws. Users of this web site are prohibited from modifying, copying, distributing, transmitting, displaying, publishing, selling, licensing, creating derivative works from or using any content included on this web site for commercial, non-commercial or public purposes, unless expressly permitted by the authors in writing.

The authors respects the intellectual property rights, including copyrights, of others. They expects their web site users to do the same.